Security Management System

eng flagthai flag

Security Management System

Security Management System

Security Management System (SMS) คือระบบที่ใช้ในการขยายความสามารถของการควบคุม และการจัดการในระบบที่แตกต่างกัน ให้สามารถทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์เพื่อทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

Description

1. ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย โดยยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยขององค์กร

2. ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพราะเป็นการทำงานโดยอัตโนมัติแบบรวมศูนย์

3. ขยายระบบเพิ่มเติมความสามารถระบบเก่า ให้สามารถทำงานได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

4. ตอบสนองต่อเหตุการต่างๆ ได้ทันที

5. ระบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสามารถตรวจสอบและรายงานผลได้อย่างทันท่วงที

 

Solutions

hanson-diagram-2

 

Site References

 

Advance Agro Co.,Ltd.

 

Products

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล์
เรื่อง
ขัอความ
ป้องกันสแปม 1+1=?

Technical Support

News & Activities

Social Media

Google Map / Directions